AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 9, Number 4:630-815;2019
American Journal of Cancer Research


Baile Shen, Zheng Wang, Zhuoya Li, Haojun Song, Xiaoyun Ding: Circular RNAs: an emerging landscape in tumor metastasis. Am J Cancer Res 2019;9(4):630-643. (Full text, PDF).

Philippe Gorphe: A comprehensive review of Hep-2 cell line in translational research for laryngeal cancer. Am J Cancer Res 2019;9(4):644-649. (Full text, PDF).

Alexander B Opoku-Acheampong, Dryden R Baumfalk, Andrew G Horn, Olivia N Kunkel, Charan K Ganta, Danielle J McCullough, Dietmar W Siemann, Judy Muller-Delp, Bradley J Behnke: Prostate cancer cell growth characteristics in serum and prostate-conditioned media from moderate-intensity exercise-trained healthy and tumor-bearing rats. Am J Cancer Res 2019;9(4):650-667. (Full text, PDF).

Hao Shang, Yang Liu, Zhenzhen Li, Qianqian Liu, Wenwen Cui, Liang Zhang, Yuwen Pang, Chunxia Liu, Feng Li: MicroRNA-874 functions as a tumor suppressor in rhabdomyosarcoma by directly targeting GEFT. Am J Cancer Res 2019;9(4):668-681. (Full text, PDF).

Peng Luo, Qingzhi Jiang, Qiang Fang, Yawei Wang, Ziwen Wang, Jing Yang, Xu Tan, Weibing Li, Chunmeng Shi: The human positive cofactor 4 promotes androgen-independent prostate cancer development and progression through HIF-1α/β-catenin pathway. Am J Cancer Res 2019;9(4):682-698. (Full text, PDF).

Zhaoqing Li, Tingting Zhu, Yini Xu, Chuanqiang Wu, Jinliang Chen, Yu Ren, Lingping Kong, Shanshan Sun, Wenyu Guo, Yu Wang, Chao Jing, Jiabin Dong, Jia Zhou, Lun Zhang, Qiang Shen, Xuan Zhou: A novel STAT3 inhibitor, HJC0152, exerts potent antitumor activity in glioblastoma. Am J Cancer Res 2019;9(4):699-713. (Full text, PDF).

Xueli Li, Naifei Chen, Lei Zhou, Cong Wang, Xue Wen, Lin Jia, Jiuwei Cui, Andrew R Hoffman, Ji-Fan Hu, Wei Li: Genome-wide target interactome profiling reveals a novel EEF1A1 epigenetic pathway for oncogenic lncRNA MALAT1 in breast cancer. Am J Cancer Res 2019;9(4):714-729. (Full text, PDF).

Fanghua Ye, Wenwen Chai, Min Xie, Minghua Yang, Yan Yu, Lizhi Cao, Liangchun Yang: HMGB1 regulates erastin-induced ferroptosis via RAS-JNK/p38 signaling in HL-60/NRASQ61L cells. Am J Cancer Res 2019;9(4):730-739. (Full text, PDF).

Pei-Fang Hsieh, Pin Ju Chueh, Pei-Fen Liu, Jiunn-Wang Liao, Ming-Kun Hsieh: Immune response evoked by tumor-associated NADH oxidase (tNOX) confers potential inhibitory effect on lung carcinoma in a mouse model. Am J Cancer Res 2019;9(4):740-751. (Full text, PDF).

Jiaxin Chen, Chan Wang, Weiqiang Fei, Xiao Fang, Xiaotong Hu: Epitranscriptomic m6A modification in the stem cell field and its effects on cell death and survival. Am J Cancer Res 2019;9(4):752-764. (Full text, PDF).

Mukun Zhang, Heng Zhang, Haiou Hong, Zhiyong Zhang: MiR-374b re-sensitizes hepatocellular carcinoma cells to sorafenib therapy by antagonizing PKM2-mediated glycolysis pathway. Am J Cancer Res 2019;9(4):765-778. (Full text, PDF).

Wenjun Zhang, Mingyu Du, Tingting Wang, Wei Chen, Jing Wu, Qian Li, Xiaokang Tian, Luxi Qian, Yan Wang, Fanyu Peng, Qian Fei, Jie Chen, Xia He, Li Yin: Long non-coding RNA LINC01133 mediates nasopharyngeal carcinoma tumorigenesis by binding to YBX1. Am J Cancer Res 2019;9(4):779-790. (Full text, PDF).

Hongjun Yuan, Yina Lan, Xin Li, Jing Tang, Fengyong Liu: Large hepatocellular carcinoma with local remnants after transarterial chemoembolization: treatment by sorafenib combined with radiofrequency ablation or sorafenib alone. Am J Cancer Res 2019;9(4):791-799. (Full text, PDF).

Ye Han, Chia-Wei Li, Jung-Mao Hsu, Jennifer L Hsu, Li-Chuan Chan, Xiaodong Tan, Gui-Jin He: Metformin reverses PARP inhibitors-induced epithelial-mesenchymal transition and PD-L1 upregulation in triple-negative breast cancer. Am J Cancer Res 2019;9(4):800-815. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976